fbpx
Επιλογή Σελίδας

 

Η Ovobank μπορεί να αξιοποιεί διάφορες τράπεζες ωαρίων και κέντρα υποδοχής δο­τριών παγκοσμίως με εκτεταμένη δεξαμενή δοτριών όλων των φυλών, εθνικοτήτων και φαινοτύπων, χρησιμοποιώντας πολύ αυ­στηρά πρωτόκολλα επιλογής και ιατρικές εξετάσεις.

100% εκπλήρωση των τοπικών νομικών και υγειονομικών κανονισμών: ιατρικές εξετάσεις, δηλώσεις αποζημίωσης, όριο γεννήσεων, αξιολόγηση κινδύνου, συγ­καταθέσεις.

Υψηλά ποσοστά επιβίωσης ωαρίων, προγράμματα αποζημίωσης, πλήρης τεχνική υποστήριξη και βοήθεια προς τους εμβρυολόγους με τους οποίους συνεργάζεστε.

 

Η Ovobank ID είναι η πιο ανταγωνιστική διεθνής τράπεζα ωαρίων. Συνεργαζόμαστε με περισσότερα από 480 κέντρα εξωσωματικής σε όλο τον κόσμο, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση των θεραπειών γονιμότητας και διευκολύνοντας το όνειρο των ασθενών για την πραγματοποίηση οικογένειας. Η Ovobank διευθύνεται από τον Enrique Criado (εμ­βρυολόγος και διευθύνων σύμβουλος) και μια ομάδα επαγγελματιών με περισσότερα από 20 χρό­νια εμπειρίας στις τεχνικές υποβοηθούμενης αν­θρώπινης αναπαραγωγής και κρυοσυντήρησης: υψηλά καταρτισμένοι εμβρυολόγοι και γιατροί που έχουν αναπτύξει την επαγγελματική τους στα­διοδρομία σε εργαστήρια της Ισπανίας, της Ιταλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ovobank ID δια­θέτει τις πιο προηγμένες εγκαταστάσεις και εξο­πλισμό τελευταίας τεχνολογίας για να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες μέγιστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για δανεικά ωάρια.

 

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔOΤΡΙΩΝ ΜΑΣ

Η Ovobank ID διαθέτει πολλά στρατηγικά σημεία συλλογής ωαρίων που καλύπτουν γεωγραφικά περισσότερα από 7 εκατομμύρια άτομα 150 διαφορετικών εθνικοτήτων, οπότε έχει πρόσβαση σε δότριες όλων των φυλών, εθνικοτήτων, ομάδων αίματος και φαινοτύ­πων.

Με βάση τη νομοθεσία της χώρας σας, οι υποψήφιοι γονείς, τα κέντρα εξωσωματικής και οι γιατροί μπο­ρούν να δουν λεπτομερή προφίλ (φυσικά και προσωπικά χαρακτηριστικά) των υποψήφιων δοτριών με αναλυτικές πληροφορίες και φωτογραφίες.

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ποιότητα και η καινοτομία είναι παρούσες σε κάθε τομέα εργασίας της Ovobank ID. Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του ομίλου είναι τα πρωτόκολλα που συνθέ­τουν τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Κάθε τμήμα εργάζεται καθημερινά για να τηρεί τα υψη­λότερα πρότυπα ποιότητας. Οι εγκαταστάσεις μας έχουν βραβευτεί με τα πιστοποιητικά ISO 9001:2015 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας) και UNE 179007:2013. (Συστήματα διαχείρισης ποιότη­τας για εργαστήρια υποβοηθούμενης αναπαραγω­γής), διαπιστευμένα από τη διάσημη εταιρεία πιστοποίησης Bureau Veritas.

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Διαχείριση αιτημάτων όλες τις ώρες και μέρες της εβδομάδας χάρη σε μια ομάδα που θα σας προσφέρει μια πλήρως εξατομικευμένη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Χάρη στα κρυοσυν­τηρημένα ωάριά μας, δεν υπάρχουν λίστες αναμονής. Μόλις η μονάδα εξωσωματικής σας έρθει σε επαφή μαζί μας, η αποστολή των ωαρίων μπορεί να οργανωθεί άμεσα, για άφιξη στη μονάδα σε λιγότερο από 48 ώρες.

 

ΑΣΦΑΛΕIΣ ΑΠΟΣΤΟΛEΣ

Τα ωάριά μας μεταφέρονται σε Dry Ship­per, κρυοπεριέκτες υγρού αζώτου, σχεδιασμένους ειδικά για τη μεταφορά κυττάρων και ιστών.

Διαθέτουμε αυστηρά πρωτόκολλα ελέγχου και διαλογής για τις δότριές μας. Κάθε γυναίκα που επιθυμεί να δωρίσει τα ωάριά της σε εμάς πρέπει να είναι μεταξύ 18 – 33 ετών και να περάσει από εξετάσεις που αξιολογούν τη σωματική, ψυχολο­γική και γυναικολογική της υγεία. Πραγματοποι­ούμε επίσης γενετικό έλεγχο και τεστ γενετικής συμβατότητας για να διασφαλίσουμε τη μελλοντική υγεία των μωρών που θα γεννηθούν από τα ωάρια των δοτριών μας. σύστημα που επιτρέπει τη μεταφορά τους από τις δεξαμενές αποθήκευσης στη μονάδα σας, χωρίς ποτέ να διακοπεί η ψυκτική αλυσίδα. Με τη σειρά τους, οι κρυοπεριέκτες προστατεύονται από ενισχυμένα κουτιά αλουμινίου, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Το Ovotracker είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που δημιουργήθηκε από εμάς για την παρακολού­θηση κάθε σταδίου από το οποίο διέρχεται ένα ωάριο από την παραλαβή του αιτήματος στη πλατ­φόρμα Ovobank ID μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Επιπλέον, η συνεργαζόμενη μονάδα μπορεί να τοποθετεί τις παραγγελίες ωαρίων που χρειάζεται μέσω της εφαρμογής και του ιστότοπου της Ovobank ID, επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία. Χάρη στην εφαρμογή, είναι δυνατή η γνώση παρα­μέτρων όπως η θερμοκρασία ή η θέση GPS κάθε μεταφερόμενης παρτίδας ωαρίων, αυτοματοποιώντας πλήρως τη διαδικασία και μειώνοντας στο ελάχιστο τα ανθρώπινα λάθη. Επίσης, χάρη στα εργαλεία Ovoscan και Ovolabel, η πλατφόρμα Ovobank ID μπορεί να αυτοματοποι­ήσει τη διαδικασία ανάγνωσης του κωδικού SEC και να ελαχιστοποιήσει τα σφάλματα, γεγονός που αποτελεί επανάσταση στα πρωτόκολλα εργασίας που εφαρμόζονται σε εργαστήρια από όλον τον κόσμο και που επιτρέπει να προσφέρονται οι μέγι­στες εγγυήσεις ασφάλειας.

 

ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕ­ΣΜΑΤΑ

Πετύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με τα κατεψυγμένα ωάριά μας με τα μαθήματα Ov­olearning. Παρέχουμε υποστήριξη στις συνεργαζό­μενες κλινικές και τα κέντρα γονιμότητας, με μαθήματα κατάρτισης στις τελευταίες εργαστηριακές τεχνικές (ICSI – ενδοκυτταροπλασμα­τική μικροέγχυση, βιοψία εμβρύου για PGD) και πρωτό­κολλα. Όλα τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο μέρη, ένα θεωρητικό μέρος και ένα πρακτικό μέρος που αντιστοιχεί στο 80% της εκπαίδευσης, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποι­ήσουν την τεχνική μαζί με τα πρωτόκολλα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής εντός του εργαστη­ρίου, προκειμένου να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς τους.

 

Η Ovobank ID είναι η πιο ανταγωνιστική διεθνής τράπεζα ωαρίων.

Συνεργαζόμαστε με περισσότερα από 480 κέντρα εξωσωματικής σε όλο τον κόσμο, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση των θεραπειών γονιμότητας και διευκολύνοντας το όνειρο των ασθενών για τη δημιουργία οικογένειας.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗ­ΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ OVOBANK;

Για ασθενείς και μονάδες εξωσωματικής

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Ovobank ID που είναι πλέον διαθέσιμη για όσους υποψήφιους γονείς επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε ένα εξατο­μικευμένο και ασφαλές σύστημα αντιστοίχισης για να βρουν την ιδανική δότρια.

Χρησιμοποιώντας το Ovotracker, το απόλυτο λογι­σμικό κλινικής που δημιουργήθηκε από την OVOBANK για τα κέντρα εξωσωματικής γονιμο­ποίησης για την άμεση αντιστοίχιση δοτριών, τη δια­χείριση των αποστολών και την διατήρηση της πλήρης ιχνηλασιμότητας των ωαρίων από την αρ­χική ηλεκτρονική αίτηση έως την τελική παράδοση στο εργαστήριο της μονάδας σας.

  • Ζητήστε τον προσωπικό σας Ovobank ID CODE από την κλινική σας.
  • Επιλέξτε την κλινική εξωσωματικής γονιμοποί­ησης που επιθυμείτε κατά τη διάρκεια της διαδι­κασίας log in.
  • Εισάγετε τον ΚΩΔΙΚΟ της κλινικής σας όταν απαιτείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας log in.
  • Ξεκινήστε την περιήγηση στη λίστα με τα προ­φίλ των δοτριών μας ελέγχοντας ιατρικές εξετάσεις και εκτενείς πληροφορίες.
  • Επιλέξτε τη δότρια και τον αριθμό ωαρίων που ταιριάζει με τα κριτήριά σας και προχωρήστε με την παραγγελία σας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής.
  • Οργανώστε την αποστολή των ωαρίων με την κλι­νική εξωσωματικής γονιμοποίησης.
  • Επικοινωνήστε μαζί μας ή γίνετε συνεργαζόμενο κέντρο της OVOBANK.
  • Εκπληρώστε τα εύκολα βήματα για να υπογρά­ψετε συνεργασία μαζί μας και η κλινική σας θα λάβει τα στοιχεία σύνδεσης για την πρόσβαση στο OVOTRACKER.
  • Ξεκινήστε την αντιστοίχιση δοτριών, διαχειρι­στείτε τις ασθενείς, ρυθμίστε και παρακολουθήστε.